ارزشیابی مدارک

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان در دانشگاه های ترکیه طبق آخرین اطلاعات وزارت علوم و تحقیقات به دو صورت می باشد.  

۱- افرادی که قبل از ژانویه ۲۰۰۹ شروع به تحصیل در ترکیه نموده اند 

۲- افرادی که بعد از ژانویه ۲۰۰۹ شروع به تحصیل در ترکیه نموده اند