نکته مهم برای محاسبه امتیاز در آزمون ورودی دانشگاه از مقطع دیپلم

نکته مهم برای محاسبه امتیاز در آزمون ورودی دانشگاه از مقطع دیپلم YÖS :  

http://www.yossinavi.com/yospuan2009.html