افزایش تعداد دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

بدلیل سوالات مکرر عزیزان مشتاق و با توجه به تغییر و اضافه شده تعداد دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ایران در ترکیه به لینک 17 دانشگاه مورد تایید مراجعه نمایید.  

http://www.tomer.blogsky.com/pages/1 

 

دانشگاه اضافه شده به لیست تاییدی در یکسال اخیر به قرار ذیل می باشند. 

 دانشگاه کارادنیز (ترابزون )

 دانشگاه 19 مایس سامسون (سامسون)

 دانشگاه چکوراوا ( آدانا )

 دانشگاه اولوداغ ( بورسا ) 

دانشگاه تراکیا

دانشگاه فاتح (آنکارا-استانبول)

دانشگاه خاورمیانه (آنکارا)

دانشگاه سلجوک

http://edd.behdasht.gov.ir/uploads/178_281_motabar.htm