شروع پذیرش برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مهر 1393
برای دسترسی به لیست دانشگاههای ترکیه که در مقاطع ارشد و دکتری تخصصی دانشجو خواهند گرفت، بر لینک نمایش کلیک نمایید.