ثبت نام آزمونهای ورودی کارشناسی ارشد و دکتری

متقاضیان مقاطع ارشد و دکتری، بایستی در آزمونهای ورودی  زبان انگلیسی و آلس شرکت کنند تا در هنگام اقدام جهت پذیرش، بتوانند ابن مدارک را نیز به همراه سایر مدارک ارائه کنند. از اینرو، داوطلبین باید در این آزمونهای شرکت نمایند.


آزمون زبان انگلیسی - YDS

تاریخ ثبت نام: به اتمام رسید

تاریخ آزمون: 16 شهریورماه سال 93


آزمون ریاضی تست هوش آلس - ALES

تاریخ ثبت نام: به اتمام رسید

تاریخ آزمون: 2 آذرماه سال 93