1) دانشگاهها و مراکز آموزش‌ عالی‌ ترکیه‌ گروه‌ یک‌ (ممتاز)، برای‌ کلیه‌ مقاطع‌ تحصیلی به‌ شرح‌ زیر می باشد.  

 (Ege Universitesi (Aegean University)  

(www.ege.edu.tr)

 

2- Anadolu Universitesi (Anatolia University)

(www.anadolu.edu.tr)

 

3- Ankara Universitesi (Ankara University)

(www.ankara.edu.tr)

 

4- Ataturk Universitesi (Ataturk University)

(www.atauni.edu.tr)

 

5- Bogazici Universitesi (Bogazici University)

(www.boun.edu.tr)

 

6- Cukurova Universitesi (Cukurova University)

(www.cu.edu.tr)

 

7- Dokuz Eylul Universitesi (Dokuz Eylul University)

(www.deu.edu.tr)

 

8- Gazi Universitesi (Gazi University Ankara)

(www.gazi.edu.tr)

 

9- Hacettepe Universitesi (Hacettepe University)

(www.hun.edu.tr)

 

10- Istanbul Teknik Universitesi (Istanbul Technical University)

(www.itu.edu.tr)

 

11- Istanbul Universitesi (Istanbul University)

(www.istanbul.edu.tr)

 

12- Marmara Universitesi (Marmara University)

(www.marun.edu.tr)

 

13- Orta Dogu Teknik Universitesi Ankara (Middle East Technical University)

(www.metu.edu.tr)

 

14- Mimar Sinan Universitesi (Mimar Sinan University)

(www.msu.edu.tr)

 

15- Yildiz Teknik Universitesi (Yildiz Technical University)

www.yildiz.edu.tr()

 

16- Bilkent Universitesi (Bilkent University)

(www.bilkent.edu.tr)

 

17- Karadeniz Teknik Universitesi (Karadeniz University of Technology)

(www.ktu.edu.tr)

 

2) دانشگاهها و مراکز آموزش‌ عالی‌ ترکیه‌ گروه‌ دو (خوب‌). کلیه‌ دانشگاه ها و مراکز اموزش‌ عالی‌ که‌ مورد تائید شورای‌ اموزش‌ عالی YÖK)) کشور ترکیه‌ می‌ باشند فقط‌ قابل‌ ارزشیابی‌ در مقطع‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) هستند